Halloween party ideas 2015


Suatu malam, seseorang mendatangi Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah yang ketika itu beliau sedang menulis dan lampu yang meneranginya hampir padam.

Mengetahui hal tersebut, tamu itu lantas berkata, "Bagaimana bila kuperbaiki lampu itu?"

Beliau menjawab, "Bukan merupakan suatu kemuliaan jika seseorang mempekerjakan tamunya."

Tamu itu berkata lagi, "Kalau begitu, aku akan membangunkan pelayan."

Beliau menjawab, "Ini malam pertama kali dia tidur, jangan bangunkan dia."

Lalu beliau mengambil sendiri sebuah botol dan mengisi lampu itu dengan minyak.

Tamu itu bertanya lagi, "Bagaimana mungkin engkau melakukannya sendiri, wahai Amirul Mukminin?

Beliau menjawab, "Saya pergi, saya tetap Umar. Saya kembali dan saya pun tetap Umar, tidak berkurang sedikit pun dariku, dan orang yang paling baik adalah orang yang rendah diri di sisi Allah."

Kisah di atas hanyalah satu gambaran dari akhlak tawadu' yang merupakan akhlak yang mulia dan sifat yang luhur.

Secara bahasa "akhlak" adalah bentuk jamak dari "al-khuluq" yang berarti tabiat, budi pekerti, atau kebiasaan.

Secara istilah, akhlak adalah kondisi yang kuat dalam jiwa yang darinya muncul keinginan berusaha dalam bentuk kebaikan, keburukan, keindahan, dan kejelekan. Secara tabiat, akhlak dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang baik dan pendidikan yang buruk.

Apabila kondisi tersebut dibina untuk memilih keutamaan dan kebenaran, mencintai kebaikan, antusias terhadap kebaikan, dilatih untuk mencintai keindahan, serta membenci keburukan, niscaya itu semua akan menjadi tabiatnya. Dari tabiat itu akan muncul perbuatan-perbuatan baik seperti lembut, sayang, sabar, dermawan, berani, adil, tawadu', dan jujur.

Begitu pula, apabila akhlak itu tidak dibimbing sebagaimana mestinya, tidak ditanamkan bibit-bibit kebaikan di dalamnya, atau malah dididik dengan pendidikan yang buruk, niscaya yang jelek akan disukai, sedangkan yang baik akan dibenci.

Maka muncullah darinya secara otomatis perkataan dan perbuatan yang buruk seperti khianat, dusta, keluh kesah, tamak, kikir, hasad, dengki, keji, sombong, dan malas.

Dari sinilah Islam menyeru kepada kaum muslimin untuk memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, Islam mengukur keimanan seorang hamba berdasarkan keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya, serta akhlak baik yang ada padanya.

Allah menjadikan akhlak mulia sebagai penyebab meraih jannah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:

"Dan bersegeralah  kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang - orang yang bertakwa; (yaitu) orang - orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang - orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang - orang yang berbuat kebajikan. " (QS Ali-Imran: 133-134)

Rasulullah juga telah menjelaskan keutamaan akhlak yang baik dalam sabdanya,

"Tak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal selain akhlak yang baik," (HR. At-Tirmidzi).

Pendapat Ulama tentang Akhlak yang Baik
Al-Hasan Al-Bashri Rahimahullah berkata, "Akhlaqlk yang baik adalah wajah yang ceria, murah hati, dan tidak mengganggu yang lain."

Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Akhlak yang baik ada pada tiga kebiasaan; menjauhi hal-hal yang haram, mencari yang halal, dan berbuat lapang pada keluarga."

Ulama yang lain berkata, "Akhlak yang baik adalah menahan diri untuk tidak mengganggu orang mukmin, tetapi membantu penderitaan seorang mukmin."

Ulama yang lain juga berkata, "Akhlak yang baik adalah engkau tidak memiliki tujuan selain Allah. "

Demikianlah keutamaan dan kemuliaan pemilik akhlak yang baik. Allah memuji Nabi-Nya dengan kebaikan akhlaknya:

"Dan sesungguhnya kamu benar - benar berbudi pekerti yang agung," (QS Al-Qalam : 4)

Semoga  kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat meraih mutiara berupa  akhlak yang baik. Amiin

Nguter, 29 Juli 2015.
Najih Ibrahim,
Staf pengajar Fiqih di Pondok Pesantren Tahfizul Quran At-Taqwa Nguter.

Referensi:
Minhajul Muslim karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri
Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
Diberdayakan oleh Blogger.